ગુજરાતની શહેરની રોચક હકીકતો | Interesting facts from the Surat city of Gujarat